Mugguru Ammala Muddula Koduku – Part-02


అమ్మ ఇక్కడ కూరగాయలు తీసుందాం అని ఒక అంగడి దగ్గరకు పొయరు. అమ్మ: ఇదిగొ అబ్బయి ఆ పొడుగు వంకాయలు 1 కొలొ వేయ్యవయ్య అన్నది . మీకు కావసినది ఏరుకొండి అమ్మ! అమ్మ బాగా లావుగా పొడుగా వునది ఏరుతున్నది. కొడుకు: అమ్మ ఇది నీకు బాగావుంటుందా అని కొన్ని వంకాయలు చూపింఛాడు. అబ్బ ఇది సరిపొదురా ఇంకా లావుకావాలి.! ఏందుకు రుచిగా వుండదు సరిగా దూరదు అని నాలుక కరుచుకొన్నది అమ్మ! తరువాత ముల్లంగి క్యరట్ , తీసుకొన్నది కొడుకు అన్ని మడ్డలా వుండేదే అమ్మ కొంటున్నదిఅని మనసూలొ అనుకున్నడు.తరువాత ఇంకొంచం కూరగాయలు తీసుకొని బయలుదేరినారు. అక్కడికి ఒక షేర్ అటో వస్తే ఏక్కేసినారు. అటో పొతుపొతు జనాలు ఏక్కుతున్నరు అమ్మకంటే పేద్ద వయస్సి ఒక లావు అంటి కొదుకు ప్రక్కన కుర్చుమ్ది.
అంటి పైట ప్రక్కకు జరిగి వుండి సళ్ళు సగం కనపడుతుండి. అమ్మ గమనించి కొడుకు మడ్డ లేపుకుంటాడు అని మనస్సులో అనుకొని అత్రం లో సళ్ళు నలిపేస్తేఏలా వాడు అనుకొంటూండగా ఇంకొక్కరు ఏక్కరు ఆటోలో బాగా ఇరుక్కు అయిపొయింది. ఇదిగొ అటో అబ్బయి చాలా ఇరుక్కుగా వున్నది ముందు ఏక్కిన వాళ్ళు దిగినతరువాత మల్లి ఏవరైనా ఏక్కించు అని అంటీ చేప్పినది. ఇటు అమ్మ అటు అంటీ మద్యన కొడుకు నలుగుతున్నడు .ఇది గమనించిన అమ్మ ఓరెయ్ చాలా ఇరుక్కుగా వుంది నీ పైన కుర్చుంటాను అని పైకి లేచి కొడుకు మీద కుర్చుండి.. అమ్మ మేత్తని గుద్ద తన మడ్దపైన కూర్చుని వీపు పేదాలకు దగ్గరగా అనించినమ్దువలన  మన వాడి మడ్ద లేవడం ప్రారంబించింది.. ఈటుపక్క లావి అమ్టీ సళ్లు చేతికి మేత్తగా తగులుతుంది. అటో కుదుపులకు లేచిన మడ్ద అమ్మ గుద్దలో గుచ్చుకుంటూన్నది అమ్మ లొలొ పల నవ్వుకుంటూ చీరపైన ఇక్కడే దూర్చేట్టటు వున్నడు కొడుకు అని ఇంకా అడిమింది గుద్దను. ఏలా గో దిగే చొటు వచ్చింది దిగేటప్పుడు ప్రక్కన వుందే అంటీ సళ్ళును అదిమేసి నాడు.. అంటి ముసి ము సిగా నవ్వేసింది .ఇంటికి వేల్లిన వేంటనే బాత్ రూం లొకి వేల్లి పొయినాడు కొడుకు .  అమ్మ ఇంకా లేచిన వాడి మడ్ద కార్చకుండ బయటికి రాడు అనుకొని  వంట గదిలొకి పొయి కురగాయలను సర్థుతూ వుంది .ఇంత సేపు కొదుకు గుద్దలో గుచ్చిమ్ది తలచుకొని పూకులొ జిల మేదలు అయింది ఒక పొడుగు వంకాయ తీసుకొని కాళ్ళు పైకేత్తి పేట్తుకొని అడించడం మఒదలు పేట్తినది. బాత్ రుంలో చేతి పని చేబుతున్న కొడుకు అమ్మ చుస్తూందా అని డొర్ సందులొ నుండి చూసాడు అమ్మ వంట ఇంటిలో చీర లంగా పైకి లేపుకొని ఒక కాలు క్రింద ఒక కాలు దిన్న పైన పేట్తుకొని పుకులో వంకాయ దొపుకొని అడిస్తూ వున్నది. ఒక ఐదు నిమిషలు ఆడించుకొని కార్చుకొని చీరను దించి బాత్ రూం వైపుకు వచ్చింది కొడుకు తలుపు వేసుకొకుండ చేతి పని చేసుకుటుంన్నడు.అమ్మ డొర్ దగ్గరకు రావడంతో షాక్ అయ్యినాడు. అమ్మ ఓరే వేదవా పొదస్తామానం అలా వుపుతూవుంటే  నొప్పి వేస్తూందిరా అన్నది..లేద్దమ్మ నిన్ను చూస్తే అలా అలేచిపొతుంది అన్నడు.ఓరేయి నేను మీ అమ్మను రా! పొద్దున రూం లో అడించావు, మళ్లి బాత్రుంలో తరువాత బస్స్ లొ నా గుద్ద దగ్గర అదిమావు అటొలొ దొపావు ఇప్పుడు మల్లి ఇక్కడ అడించుకుటున్నవు అది మడ్ద లేక కొయ్యనరా అంది.అమ్మ నీ వు తేల్లరి స్నానం చేసేటప్పుడు వంకాయ దొపుకున్నవు ఇప్పుడు వంట ఇంటిలొ దొపుకున్నవు అది చూసి లేచింది నాకు అన్నడు, వద్దురా కన్న నాకైతే వయస్సు అయింది విధిలేక దొపుకుంటున్న నీవు కుర్రవాడు పేళ్లి కావలసిన వాడు ఇప్పుదు ఇలా అదిస్తే మళ్ళి నీ మడ్ద నిగడదురా అమ్మ అన్నది. సేరే ఏలాగూ లేపుకున్నవుగా త్వరగా కార్చు కొట్తుకొ అన్నది. అప్పుడు చుసింది కొడుకు మడ్దను తోటకూర లా వాలిపొయివుంది.అదెమిరా ఇంత దాగా లేచింది ఇప్పుడు వాలి పొయింది కార్చుకున్నవా అంది లేదు అమ్మ నిన్ను చుసిన షాక్ లో అలా అయిపొయిమ్ది అన్నడు.ఇప్పుడు ఏలారా ? అమ్మ చేతిలొకి తిసుకొని నిమిరిందిలేవలేదు కొడుకు మడ్ద లేపుకొరా వేదవ లేపి కార్చు అన్నది కాలేదు ఆమ్మ అన్నడు.ఉండు వస్తా అంటు వంటిలొకి పొయి ఒక వంకాయ తీసుకొని చీర విప్పివేసి జాకేట్ పావడతో వచ్చింది.ఇప్పుడు చూడరా మీ అమ్మను లేపుకొ ఇందాకా సందులో నుండి నన్ను మొత్తం చుసేసావుగా ఇప్పుడు నేనే చూపిస్తా బాగా చూడు అన్నది. అమ్మ సళ్ళు గుమ్మడి కాయలగా వున్నది గుద్ద లేపుకొని పావడ ఏతూగా వున్నది అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి కొడుకు మడ్దను చేతిలొకి తీసుకొని పైకి క్రిందికి ఆడించింది కాని లేచలేదు ఏమైమ్దిరా లేపు అన్నది అమ్మ కొడుకు దీనంగా మొఖం పేట్టినాడు. ఇలా కాదు ఏమి చూపిస్తే లేస్తుంది అన్నది. అమ్మ సళ్ళ వైపు చూసినాడు .సరే ప్యాంటు షఱ్తు విప్పు అన్నది విప్పేసి నాడు డ్రాయరుకూద తీసేయమన్నది . అమ్మ జాకేట్ మొత్తం తీసేసినది  ఒక చేత్తొ సల్లు పిసుక్కుంటు కొడుకు దగ్గరవచ్చి మడ్దను పిసికింది.కొడుకు అమ్మ పావడ ముడి విప్పి క్రిందకు తొసెసినాడు .ఓరే వేదవా నివు ఏమి లేకుండ వుండారా అమ్టే నన్ను మొత్తం గుడ్దలు లేకుండ చేసావా సిగ్గుగా వుందిరా. ఉండు తొట్తిపైన కుర్చుంటా అని కుర్చొని తొడలు విరిచి పూకు మొత్తం తేరిచిమ్ది పూకు పైన బొచ్చు బాగా పేరిగి వున్నది అసలే అమ్మ నల్లగా వుంటుంది పైగా బొచ్చు ఏక్కువ పూకు మొత్తం కప్పుకొని వుంది. ఏమి కనబడలేదు.ఇందా ఇ వంకాయ పేట్టుకొ  ఇక్కడ దొపు అని పూకు చుపిమ్చిమ్ది కొడుకు మేల్లగా వంకాయను అమ్మ పూకులొ దొపినాడు అమ్మ కొడుకు మడ్దను అడిస్తూంది ఓరేయ్ నీవు ముందుకు వేనకు బాగా అడిమ్చు అన్నది పూకులొ వున్న వంకాయను అడింఛడం అరంబిమ్చినాడు అల్ల ఆడిస్తూ ఒక చేయి అమ్మ పైకి ఏత్తింది సంకలలొ నిండా నల్లని బొచ్చు కొడుకు తలను అమ్మ సంకలకు దగ్గర తీసుకొని పొయి పేదాలతో మొదట ముద్దు పేట్టినాడు. చీ వేదవ అక్కడ కాదురా ముద్దు పేత్తేది అన్నది అమ్మ సంకలొ బొచ్చు మిఖంనకు మొత్తగా తగులుతుమ్టే బాగుంది అమ్మ అన్నడు సంకలొ నాలుక వేసి నాకినాడు చేమట కంపు మదుపు వాసన కమ్మగా వుండి అమ్మ చేతిని మార్చి ఇంకొక సంక చూపిమ్ది నాకుతున్నడు.క్రింద అమ్మ పూకులో వంకాయ అడిస్తూవుమ్టే బొచ్చు మేత్తగా వేళ్లకు తగుతుమ్ది అమ్మ అడిస్తూ వుంటే బాగా లేచి నిలిచిమ్ది .సంక నాకుతున్న కొడుకుని ఇంకా దగ్గరకు తీసుకొని కౌగలిమ్చుకొండి అమ్మ గట్టిగా కౌగలించుకొని మడ్ద నలుపుతూ వీపుపైన రుద్దడం అరమ్బించింది కొదుకు అమ్మ చేవి పైన ముద్దులు పేడుటూ తల వేనుక వున్న జడను పైకి ఏత్తి అక్కడ పేదవులు అనించాడు.అమ్మ సళ్లు చతికి తగిలి బలంగా మేత్తగా వత్తుతున్నదికొడుకు రేండు సంకలలొ వున్న బొఛ్చు పైన నిమిరుతూ సున్నలు చుడుతూన్నడు.అమ్మ అనాకు ఏదొలా వుందే అడించు ఇమ్కా గట్తిగా స్పీడుగా అడించు అని మడ్దవుపడం చేసాడు కొడుకు పరిస్తితి అర్థం చేసుకొని అడిస్తూవుంటే బళ్ళున కార్చి నాడు చేతి నిండుగా అమ్మ చేతి వదలి కొడుకు రసం ను నొతిలొ చప్పరిమ్చింది ఏంత వేడిగా వుందిరా నీది అని చేప్పి కొదుకి మద్దను నొటిలొ పేట్తు కొని చప్పరించిందిఅమ్మా ఆఆఆ ఆఆఆఆఆఅ. ఇమ్క బాగా చప్పరించు అని నొటిలొ అడించినాడు కొడుకు వదిలేసిన వంకాయను అమ్మ చేతిలొకి తీసుకొని పూకుపైన రుద్దుకుంటు మడ్ద గుడిసింది 5 నిమిషలు తరువాత త్రుప్తిగా వదలి లేచింది.కొడుకు మడ్ద చల్ల బడింది.అమ్మ పూకు పైన కారి తేల్లగా బయటకు వస్తూన్నది. కొడుకు స్నానం చేసి తానూ స్నానం చేసింది కొదుకు చేత సొపువేసి పూకు రుద్దిచ్చుకుమ్డి. అమ్మ నా మాడ్ద నీవు చప్పరించావు నీ పూకు ఒక సారి నాకుతాను అన్నడు అబ్బ ఇప్పుడు వద్దురా రాత్రికి నాకుదువు కాని వేంటనే ముద్దుపేట్టినాడు పూకుపైన కొంచం సేపు అదిమి వుంచుకొని సరి లే ఇంకా రాత్రివరకు మడ్ద లేపకొకుడదు నీరసమ్ వస్తూంది రా అని ఇద్దరు బయటకు వచ్చి తువాలుతో తుడిచిమ్ది అమ్మ అనైటి వేసుకొమ్ది కొదుకు లుంగి ననియనులో తయరుఅయినాడు నేను వేల్లి వంట చేస్తా నీవు అలా బయటకు వేళ్లి తిరిగిరా రిలక్స్ అవుతుంది అని చేప్పి వంట పని ప్రారంభించినది అమ్మ. 

(మిగత తరువాయి బాగం రచన ఆనందా>చి.త్తూ.రు.)

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jio rockers telugu

jio rockers telugu movies download

telugu jio rockers

jiorickers.com telugu

www.jiorockers.com telugu

jiorockers.com telugu

jio rackers .com

jiotelugu rockers.com

jiorockers.com telugu 2020

jio rockers telugu movies

jio rockers telugu 2020

jio rockers.com telugu movies

jio rockers 2019 telugu

jiorockers.com telugu movies

jio rockers telugu movie download

jio rockers telgu

jio rakars.com

jio rockers telugu movie

www.jiorockers.com2020

jio rockers in telugu

jio rackers

jio rockers 2020

jio rockers telagu

jio rockers telugu 2018

jiorocker telugu

sri rockers.in

telugu movies jio rockers

jio+rockers+telugu

jio rakesh telugu

jio rockers.com telugu 2020

telugu rockers.com

telugujio rockers.com

jio rockers telugu movies 2020

telugu jio rockers download

jio rockers 2020 telugu movies

jio rackers.com telugu

jio rockers donga movie

donga movies rockers

sri rockers.com

jio rockers telugu.com

jio rockers.net telugu movies

jio+rockers+telugu+movies

jio rockers.net telugu

telugurockers.com 2020

www.telugu jio rockers.com

jio rockers telugu movies 2021

jio rockers telugu 2018 movies

jiorockers telugu movies

www.jio rockers telugu 2020

jio rockers telugu2020

jio naa rockers

jio rockers 2020 telugu movies download

jio rockers kotha movies telugu

telugu movies download jio rockers

jio rockers.in

jio rocker telugu movies

sri rockers.net

jio rockers kotha movie

jio rockers telugu movies.com

jio rockers 2020 telugu

www telugu rockers com

telugu movie rockers

jio rockers telugu donga movies

movie rockers telugu

jio movie rockers

telugucinemalu

2019 telugu movies download jio rockers

www.telugu rockers.in

telugu movie jio rockers

telugu rockers net movies 2015

jiorakers

jio rockers.in telugu

jio rockers com telugu 2020

jio. rockers telugu movie download

jio rockers dongamovies

sri rockers

jiorockers.com 2018

jio rokers.com telugu

www.jio rockers

jio rockers.com

jiorockers.com telugu movies 2018

jio rockers naa rockers

jio rockers donga movies

telugu jio rockers 2019

srirockers 2020

telugurockers 2018 movies download

telugu jio rockers movie download

telugu jio rockers 2021

sri rockers 2020

9xrockers 2018 telugu movies

jio rockers movies

jiorocker.com telugu

telugu jio rockers 2020

jio telugu movies

jio rockers telugu hd movies

jio telugu rockers

jio rockers 2021 telugu movies

telugu jio rockers movie

www.jio rockers telugu movies

jio+rockers+telugu+movies+download

jio rockers com telugu

www telugu rockers in

jio rockers telugu dubbed

jio rockers kotha movies telugu 2020

jio rockers .com

jio rockers com telugu movies download

donga movies jio rockers

sri rockers telugu

jio rockers.telugu

jio rockers kotha

jio rockers 2019 telugu movies download

telugu rockers movies

naa jio rockers

jio rocker telugu movie

telugu rockers.in

telugu new movies download jio rockers

telugu movies jio rockers download

jio rockers movies telugu

jio rockers new telugu movies

jiorockerstelugu

jio rockers. net

9xrockers telugu 2017 movies

jiorockers telugu movies download

jio rockers.com 2020

telugu jio rockers 2019

latest telugu movies download jio rockers

jio rockers .in

jio rockers 2018 telugu movie download

telugu jio rocker

telugu new movies jio rockers

sri rockers movie download

rockers telugu movies

jio rockers 2019 telugu movie download

jio telugu movies download

www.jio rockers.com

telugu rockers 2020

dhonga movies .com

tamil movie download 2018 jio rockers

jio rockers.be

www.jiorockers.in telugu

telugu jio rockers 2018

jio rockers telugu kotha movies

jio.rockers telugu

jio rockers 2019 movies download

telugu movies download in jio rockers

jio rockers.in 2020

jio rockers. com telugu

jio rockers telugu 2020 movies download

telugu jio rockers new movies download

jio rockes.com

jiorockers telugu movie

jio rockers 2016

jio telugu rockers 2020

jiorockerz

jio rocker.com

jio rockers 2019

jio rockers jio rockers

jio rockers telugu movies 2016

jio movies telugu

jio rockers .com telugu

dongamovies.com telugu

jiorockers.in telugu

jio rockers tamil 2020

jio rockres

www.jiorockers.com telugu 2018

jio telugu movie download

jio rockers 2019 movies

jio rockers telugu movies 2017

www telugu rockers movies com

jio rockers telugu movies 2021 download

jio rockers.com telugu movies 2020

www.telugu jio rockers

telugu movie download jio rockers

telugurockers 2018

telugu movie rockers com

dvd rockers telugu movies download

jiorockers 2018

telugu jio rockers movies

telugu movies 2019 free download jio rockers

jio rockers telugu movies download 2020

jio rockers telugu new movies download

jio rocker com

9x rockers telugu

telugu 9x rockers

jio rockers

jio rockers 2021 telugu movies download

dvd rockers.com telugu

dvd rockers telugu

telugurokers

www telugu rockers net

2020 telugu movies download jio rockers

dvd rockers.net telugu

telugu rockers net

jiorockers. net

www jio rockers

jio rockers telugu movies 2020 hd download

jio rockers telugu movies free download

9xrockers telugu movie download

telugu movie rockers net

telugu movie rockers.net

www.jio rockers 2020

movie rockers telugu movies 2018

telugu rockers.net

9x rockers telugu movies

jiorocker.com telugu

jio rokers telugu

www.jio rockers telugu

telugu rockers .com

jio rockers telugu movie download 2020

jiorockers com

rockers telugu movies download

jio rockers 2020 telugu movies download hd

jio movies telugu download

jio rockers telugu movies download 2019

jio rockers telugu new movies

jio rockers telugu 2020 new movies download

jiorockers telugu.com

jio rockers telugu 2017

telugu movies download 2020 jio rockers

jiorockers. com

jiorockers telugu

jio rockers 2020 movies

jio rockers in telugu 2020

telugu movies jio rockers 2020

telugu jio rockers 2020 movies

jio+rockers+telugu+movies+2020

www.dvdrockers.com telugu

donga movie download

jio rocker 2019

www.9xrockers.com telugu

jio rockers telugu 2020 movies

jio telugu movies 2020

jio rockstar telugu movie

9x rockers .com

donga movies telugu 2020

telugu rockers com

jio hindi rockers

jio rockers 2019 telugu movies

telugu rockers 2020 movie download

jio rockers telugu 2016

dvd rockers telugu movie

www.jiorockers.in tamil

telugu jiorockers

jio rockers telugu movie 2020

www jio rockers 2020

jio rockers hindi 2020

telugu desi rockers

jiorockers.com 2020

telugu jio rockers.com

telugu rocker

telugu jio rockers movies download

jio rockers telugu movies 2018

jiorockers.telugu

telugu rockers.co

www telugu rockers

telugu rockers hd movies

jio rockers2020

jio rocker 2020

jiorockers 2020 movies download

9x rockers.in

jio rockers telugu download

donga movie rockers

jiorockers

jio rockers.net

jio rockers 2018

jio rockers.com telugu

jiorockers.net

jiorockers.in

jio rockers telugu movie 2019

jiorockers.com telugu 2019

jio rockers telugu movies 2019

jio rockers telugu 2019

9x rockers com

jiorockers.com

jiorockers.com tamil

jio rockers kotha movies

dvd rockers net

jio rockers telugu

jio rockers telugu movies download

telugu jio rockers

jiorickers.com telugu

www.jiorockers.com telugu

jiorockers.com telugu

jio rackers .com

jiotelugu rockers.com

jiorockers.com telugu 2020

jio rockers telugu movies

jio rockers telugu 2020

jio rockers.com telugu movies

jio rockers 2019 telugu

jiorockers.com telugu movies

jio rockers telugu movie download

jio rockers telgu

jio rakars.com

jio rockers telugu movie

www.jiorockers.com2020

jio rockers in telugu

jio rackers

jio rockers 2020

jio rockers telagu

jio rockers telugu 2018

jiorocker telugu

sri rockers.in

telugu movies jio rockers

jio+rockers+telugu

jio rakesh telugu

jio rockers.com telugu 2020

telugu rockers.com

telugujio rockers.com

jio rockers telugu movies 2020

telugu jio rockers download

jio rockers 2020 telugu movies

jio rackers.com telugu

jio rockers donga movie

donga movies rockers

sri rockers.com

jio rockers telugu.com

jio rockers.net telugu movies

jio+rockers+telugu+movies

jio rockers.net telugu

telugurockers.com 2020

www.telugu jio rockers.com

jio rockers telugu movies 2021

jio rockers telugu 2018 movies

jiorockers telugu movies

www.jio rockers telugu 2020

jio rockers telugu2020

jio naa rockers

jio rockers 2020 telugu movies download

jio rockers kotha movies telugu

telugu movies download jio rockers

jio rockers.in

jio rocker telugu movies

sri rockers.net

jio rockers kotha movie

jio rockers telugu movies.com

jio rockers 2020 telugu

www telugu rockers com

telugu movie rockers

jio rockers telugu donga movies

movie rockers telugu

jio movie rockers

telugucinemalu

2019 telugu movies download jio rockers

www.telugu rockers.in

telugu movie jio rockers

telugu rockers net movies 2015

jiorakers

jio rockers.in telugu

jio rockers com telugu 2020

jio. rockers telugu movie download

jio rockers dongamovies

sri rockers

jiorockers.com 2018

jio rokers.com telugu

www.jio rockers

jio rockers.com

jiorockers.com telugu movies 2018

jio rockers naa rockers

jio rockers donga movies

telugu jio rockers 2019

srirockers 2020

telugurockers 2018 movies download

telugu jio rockers movie download

telugu jio rockers 2021

sri rockers 2020

9xrockers 2018 telugu movies

jio rockers movies

jiorocker.com telugu

telugu jio rockers 2020

jio telugu movies

jio rockers telugu hd movies

jio telugu rockers

jio rockers 2021 telugu movies

telugu jio rockers movie

www.jio rockers telugu movies

jio+rockers+telugu+movies+download

jio rockers com telugu

www telugu rockers in

jio rockers telugu dubbed

jio rockers kotha movies telugu 2020

jio rockers .com

jio rockers com telugu movies download

donga movies jio rockers

sri rockers telugu

jio rockers.telugu

jio rockers kotha

jio rockers 2019 telugu movies download

telugu rockers movies

naa jio rockers

jio rocker telugu movie

telugu rockers.in

telugu new movies download jio rockers

telugu movies jio rockers download

jio rockers movies telugu

jio rockers new telugu movies

jiorockerstelugu

jio rockers. net

9xrockers telugu 2017 movies

jiorockers telugu movies download

jio rockers.com 2020

telugu jio rockers 2019

latest telugu movies download jio rockers

jio rockers .in

jio rockers 2018 telugu movie download

telugu jio rocker

telugu new movies jio rockers

sri rockers movie download

rockers telugu movies

jio rockers 2019 telugu movie download

jio telugu movies download

www.jio rockers.com

telugu rockers 2020

dhonga movies .com

tamil movie download 2018 jio rockers

jio rockers.be

www.jiorockers.in telugu

telugu jio rockers 2018

jio rockers telugu kotha movies

jio.rockers telugu

jio rockers 2019 movies download

telugu movies download in jio rockers

jio rockers.in 2020

jio rockers. com telugu

jio rockers telugu 2020 movies download

telugu jio rockers new movies download

jio rockes.com

jiorockers telugu movie

jio rockers 2016

jio telugu rockers 2020

jiorockerz

jio rocker.com

jio rockers 2019

jio rockers jio rockers

jio rockers telugu movies 2016

jio movies telugu

jio rockers .com telugu

dongamovies.com telugu

jiorockers.in telugu

jio rockers tamil 2020

jio rockres

www.jiorockers.com telugu 2018

jio telugu movie download

jio rockers 2019 movies

jio rockers telugu movies 2017

www telugu rockers movies com

jio rockers telugu movies 2021 download

jio rockers.com telugu movies 2020

www.telugu jio rockers

telugu movie download jio rockers

telugurockers 2018

telugu movie rockers com

dvd rockers telugu movies download

jiorockers 2018

telugu jio rockers movies

telugu movies 2019 free download jio rockers

jio rockers telugu movies download 2020

jio rockers telugu new movies download

jio rocker com

9x rockers telugu

telugu 9x rockers

jio rockers

jio rockers 2021 telugu movies download

dvd rockers.com telugu

dvd rockers telugu

telugurokers

www telugu rockers net

2020 telugu movies download jio rockers

dvd rockers.net telugu

telugu rockers net

jiorockers. net

www jio rockers

jio rockers telugu movies 2020 hd download

jio rockers telugu movies free download

9xrockers telugu movie download

telugu movie rockers net

telugu movie rockers.net

www.jio rockers 2020

movie rockers telugu movies 2018

telugu rockers.net

9x rockers telugu movies

jiorocker.com telugu

jio rokers telugu

www.jio rockers telugu

telugu rockers .com

jio rockers telugu movie download 2020

jiorockers com

rockers telugu movies download

jio rockers 2020 telugu movies download hd

jio movies telugu download

jio rockers telugu movies download 2019

jio rockers telugu new movies

jio rockers telugu 2020 new movies download

jiorockers telugu.com

jio rockers telugu 2017

telugu movies download 2020 jio rockers

jiorockers. com

jiorockers telugu

jio rockers 2020 movies

jio rockers in telugu 2020

telugu movies jio rockers 2020

telugu jio rockers 2020 movies

jio+rockers+telugu+movies+2020

www.dvdrockers.com telugu

donga movie download

jio rocker 2019

www.9xrockers.com telugu

jio rockers telugu 2020 movies

jio telugu movies 2020

jio rockstar telugu movie

9x rockers .com

donga movies telugu 2020

telugu rockers com

jio hindi rockers

jio rockers 2019 telugu movies

telugu rockers 2020 movie download

jio rockers telugu 2016

dvd rockers telugu movie

www.jiorockers.in tamil

telugu jiorockers

jio rockers telugu movie 2020

www jio rockers 2020

jio rockers hindi 2020

telugu desi rockers

jiorockers.com 2020

telugu jio rockers.com

telugu rocker

telugu jio rockers movies download

jio rockers telugu movies 2018

jiorockers.telugu

telugu rockers.co

www telugu rockers

telugu rockers hd movies

jio rockers2020

jio rocker 2020

jiorockers 2020 movies download

9x rockers.in

jio rockers telugu download

donga movie rockers

jiorockers

jio rockers.net

jio rockers 2018

jio rockers.com telugu

jiorockers.net

jiorockers.in

jio rockers telugu movie 2019

jiorockers.com telugu 2019

jio rockers telugu movies 2019

jio rockers telugu 2019

9x rockers com

jiorockers.com

jiorockers.com tamil

jio rockers kotha movies

dvd rockers net