తను చాలా ఆకలి మీద ఉన్నదానిలాగా నా నాలుకని జుర్రుకుంది

తను చాలా ఆకలి మీద ఉన్నదానిలాగా నా నాలుకని జుర్రుకుంది


తను చాలా ఆకలి మీద ఉన్నదానిలాగా నా నాలుకని జుర్రుకుంది

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *